Publications

My profile at and .

2024

 1. Games and Beyond: Analyzing the Bullet Chats of Esports Livestreaming
  Yukun Jiang, Xinyue Shen, Rui Wen, Zeyang Sha, Junjie Chu, Yugeng Liu, Michael Backes, Yang Zhang
  International Conference on Web and Social Media (ICWSM). Buffalo, NY, USA. June, 2024.
 2. Preprint
  Comprehensive Assessment of Jailbreak Attacks Against LLMs
  Junjie Chu, Yugeng Liu, Ziqing Yang, Xinyue Shen, Michael Backes, Yang Zhang
  Preprint. 2024.

2023

 1. Preprint
  Robustness Over Time: Understanding Adversarial Examples’ Effectiveness on
  Longitudinal Versions of Large Language Models
  Yugeng Liu*, Tianshuo Cong*, Zhengyu Zhao, Michael Backes, Yun Shen, Yang Zhang (* equal contribution)
  Preprint. 2023.
 2. Preprint
  Watermarking Diffusion Model
  Yugeng Liu, Zheng Li, Michael Backes, Yun Shen, Yang Zhang
  Preprint. 2023.
 3. Yugeng Liu, Zheng Li, Michael Backes, Yun Shen, Yang Zhang
  Network and Distributed System Security Symposium (NDSS). San Diego, CA, USA. Feb, 2023.

2022

 1. Yugeng Liu*, Rui Wen*, Xinlei He, Ahmed Salem, Zhikun Zhang, Michael Backes, Emiliano De Cristofaro, Mario Fritz, Yang Zhang (* equal contribution)
  USENIX Security Symposium. Boston, MA, USA. Aug, 2022.

2019

 1. COSE'19
  Zhushou Tang, Minhui Xue, Guozhu Meng, Chengguo Ying, Yugeng Liu, Jianan He, Haojin Zhu, Yang Liu
  Computers & Security. 2019.

2018

 1. Wei Zhang, Yan Meng, Yugeng Liu, Xiaokuan Zhang, Yinqian Zhang, Haojin Zhu
  ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS). Toronto, Canada. Oct, 2018.